Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

PCB-sanering

Vi har all kompetens och alla andra resurser för att utföra en fullgod inventering av PCB med påföljande sanering och avfallshantering.
Vi åtar oss såväl stora som små uppdrag, både inventering och sanering.

Välkommen med en förfrågan!

Mer om vårt affärsområde Fastighet kan du läsa här.

PCB-sanering.
PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor, flera av dessa har värdefulla tekniska egenskaper.

PCB användes ofta i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet, där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av t ex betongelement. PCB-föreningarna har också använts som mjukgörare i plast och i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer.

År 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och år 1978 förbjöd man all nyanvändning helt. Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall lämnas som farligt avfall.
PCB betraktas idag som cancerframkallande.