PCB-sanering

PCB kan finnas i byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973.

Planerad eller akut PCB-sanering

PCB kan finnas i byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973. PCB kan också finnas i Isolerglas, fönsterfogar, golvmassor, transformatorer, kondensatorer och armaturer m.m. Ämnet kan också förekomma i markområden med förbindelse till exempelvis byggnader och transformatorer.

Vi har rätt kompetens, utrustning och alla andra resurser för att utföra en fullgod inventering av PCB med påföljande sanering och avfallshantering. Skadeteknik har de tillstånd som krävs för att utföra PCB-saneringar enligt gällande lagkrav.

Våra erfarna saneringstekniker utför allt från provtagning till sanering och korrekt avfallshantering. För samtliga analyser med avseende PCB anlitar vi ackrediterade laboratorier.

Vi tar hand om och transporterar det farliga avfall som uppstår på ett säkert och miljöriktigt sätt. Skadeteknik har Länsstyrelsens tillstånd att transportera farligt avfall.

Vi sköter också korrekt rapportering av det farliga avfallet till berörda myndigheter.

Naturligtvis medverkar vi vid beställarens kontakter med berörda myndigheter.

Förbjudet att använda PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. Det användes ofta som mjukgörare i till exempel elektrisk utrustning, plast, fog- och golvmassor.

Idag är PCB är helt förbjudet att använda och räknas som ett miljögift. Ämnet har lång nedbrytningstid och kan finnas kvar på många ställen i en fastighet.

Vi vet vikten av en fullgod inventering och åtar oss både större och mindre uppdrag. Självfallet utför vi både planerade PCB-inventeringar inför ombyggnad eller rivning samt akuta vid exempelvis en brandsanering.

Skadeteknik har all kompetens och alla resurser somkrävs för att utföra en fullgod PCB-inventering med påföljande PCB-sanering och avfallshantering.

Naturligtvis tar vi även hand om all dokumentation.

Helhetsansvar ger kvalitet

Vi besiktigar, samordnar, sanerar och återställer med totalansvar.

Vår kompetenta personal tar hand om projekten från inventering till dokumentation med fullt ansvar, innovativa lösningar och hög tillgänglighet. Vi arbetar hela tiden med att identifiera, utveckla och ta till oss nya metoder som begränsar negativ miljöpåverkan.

Jour dygnet runt sedan 1989

Självfallet har vi beredskap dygnet runt året alla dagar. Oavsett vad som hänt- finner vi en optimal lösning med både miljöhänsyn och kostnadseffektivitet!
2024 © Skadeteknik Sverige AB. All rights reserved.

Webbplats skapad av Area81.se

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till personalansvarig Kjell Johansson som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/skadeteknik
- Använd inte företagets dator eller nätverk.
(Alternativt scanna QR koden nedan)