• Affärsområde - Mark & Miljö.
  • Affärsområde - Industri.
  • Affärsområde - Fastighet.
  • Jour dygnet runt årets alla dagar.
 
Välkommen till Skadeteknik

Skadeteknik är ett av Sveriges mest anlitade saneringsföretag och en komplett partner för alla typer av sanering och räddning av restvärden. Med uppdrag att rädda ekonomiska och känslomässiga värden, erbjuder vi helhets­lösningar och enskilda tjänster. Vi arbetar också med förebyggande åtgärder i syfte att förhindra skador som kan drabba miljö, människor, byggnader - och reducera kostsamma driftstopp i olika verksamheter.


 
Våra tjänster


Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen, soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor.
Efter en brandskada blir behovet av asbestsanering akut eftersom de skadliga fibrerna kan spridas i byggnaden. för samtliga analyser med avseende på asbest anlitar vi ackrediterade laboratorier. Våra auktoriserade asbestsanerare utför allt från provtagning till asbestsanering.
Naturligtvis tar vi hand om materialet på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Asbestsanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Asbestsanering. Asbestsanering

Efter att en fukt/vattenskada upptäckts så är det viktigt att inventera skadan. Resultatet av inventeringen skall dokumenteras och omedelbart meddelas till fastighets­ägaren och/eller försäkringbolaget. För att begränsa skadan, skall man så fort omständigheterna tillåter det, installera avfuktningsaggregat och utreda om mögel- eller svamp­angrepp medfört skador i de inre delarna av berörda konstruktioner. Med hjälp av våra byggtekniska kunskaper och erfarenheter sammanställer vi resultat av inventering och analysrapporter med ett komplett åtgärdsförslag som sedan ligger till grund för en väl förberedd, effektiv kvalitets- och miljösäkrad sanering.

Avfuktning, mögel, svamp Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Avfuktning, mögel, svamp. Mögel

Skadeteknik har kompetens, lång erfarenhet och effektiva metoder för betongslipning, sanering och annan behandling av betong. Till exempel ger vi svårstädade verkstadsgolv en stenhård yta som är mycket lätt att hålla ren. I källare och garage ger diamantslipning och efterbehandling ett fullgott skydd mot golvfukt. Vi avlägsnar också limrester som gör golvet ojämnt, svårbehandlat och dessutom förlänger torktiden vid en vattenskada.

Betongslipning Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Betongslipning Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Betongslipning

De flesta bränder sker lyckligtvis utan personskador eller dödsfall. Men de materiella skadorna är ofta omfattande – och olyckan är förstås traumatisk för de drabbade.
Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla större försäkringsbolag och räddar värden för mång­miljon­belopp.

Brandskadesanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Brandskadesanering

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet genom bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, den förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp. Exempel på vår industriservice är: högtrycksrengöring, isblästring, vakuumsugning, golv- och betongsanering, kemikaliesanering, före­byggande underhåll och mycket mer.
Kostnadsfri åtgärdsanalys
Skadeteknikerbjuder en kostnadsfri åtgärdsanalys. Tillsammans med er gör vi en inventering av er verksamhet för att kartlägga vilka åtgärder som möjliggör en ökad effektivitet i företaget och förhindrar kostsamma driftstopp. Vi gör en noggrann översyn av anläggningen och dokumenterar vad som behöver åtgärdas för att skapa en bra arbetsmiljö och effektivare verksamhet.

Industrisanering Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Industrisanering

Torrisblästring är en relativ ny metod för en effektiv rengöring av byggnadsdelar, maskiner, båtar mindre och mindre detaljer etc. Metoden är mycket bra ur ett miljöperspektiv, den är också ett effektivt och tids-besparande alternativ till traditionella industriella rengörningsmetoder. Metoden är helt torr, den ger inga nya restprodukter som skall saneras efter rengörningen, det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen. Att ta hand om den ursprungliga föroreningen på ett miljösäkert sätt ingår som en naturlig del i våra tjänster.

Isblästring Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Placeholder i

Video

Isblästring Isblästring i olika industrimiljöer

Isblästring Isblästring efter brandskada

Isblästring Isblästring i livsmedelindustri

Isblästring Isblästring av båt och båtdelar

Uppdrag för Skadeteknik som rör kemikaliesanering är ofta akuta i sin natur. Vi börjar alltid med att inventera skadeplatsen. Med resultatet av inventeringen som beslutsunderlag genomför vi nödvändiga akuta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning och skador på människa och miljö. Innan själva saneringsarbetet påbörjas begärs säkerhetsdatablad in från kund alternativt från tillverkaren eller leverantören för granskning av farliga egenskaper. Vår projektledare kontaktar underleverantör för uppsugning om det är risk för spridning av flytande kemikalier. Vi sköter också alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång.

Kemikaliesanering Mer om vårt Affärsområde - Mark & Miljö finns att läsa här.

Kemikaliesanering


Sanering av kemikalieförråd
Vi utför också planerade saneringar av lokaler och andra utrymmen där kemikalier hanteras. Vi tar hand om kemikalier av de mest skiftande slag. Kvicksilver, oljor, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol är några exempel.

Kemikaliesanering Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Kemikaliesanering

För klottersanering erbjuder vi flera olika metoder, bland annat vår patenterade mjukblästermetod som är mycket skonsam mot både fasaden och miljön. Vi arbetar även med rengöring av nedsmutsade fasader, förebyggande klotterskydd och färgborttagning inför ommålning.

Klottersanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Klottersanering. Klottersanering

Vi tillhandahåller konsulttjänster som exempelvis fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. Vår långa erfarenhet av sanering gör att vi även kan erbjuda miljö­inventeringar både för fastigheter, mark och olika typer av inomhusmiljöer. En objektiv bedömning och eventuella åtgärdsförslag ingår förstås. Vi har sanerat mark och fastigheter med miljön i fokus sedan 1989. Inom vårt affärsområde Mark & Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster.

Miljökonsult Mer om vårt Affärsområde - Mark & Miljö finns att läsa här.

Miljökonsult

Skadeteknik har sanerat mark och fastigheter med miljön i fokus sedan 1989. Inom vårt affärsområde Mark & Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster. Vi har utvecklat mobila reningsverk för rening av oljeförorenat vatten. Vid sanering av förorenad mark använder vi när det är lämpligt bakterier som bryter ned olja till koldioxid och vatten.
Försäkringsbolag, industrier och miljökontor har upptäckt fördelarna med vår teknik och rekommenderar våra metoder som både är kostnadseffektiva och minimerar behovet av fysiska ingrepp.
Vi sköter också alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång. Det sparar tid och är en trygghet för dig som kund. Skadeteknik är en komplett partner för alla typer av restvärdesräddning och sanering.

.Marksanering

Marksanering Mer om vårt Affärsområde - Mark & Miljö finns att läsa här.

Sanering av förorenad mark

Vi har all kompetens och alla andra resurser för att utföra en fullgod inventering av PCB med påföljande sanering och avfallshantering. Vi åtar oss såväl stora som små uppdrag, både inventering och sanering.

PCB-sanering

PCB-sanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Sedan 1989 arbetar vi med att återställa bostäder som av en eller annan orsak behöver saneras. Vi använder metod anpassad till varje situation, bland annat desinficering, ozonering, foggning och spärrmålning.

Socialsanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Socialsanering

Ett väl underhållet ventilationssystem förbättrar inomhusmiljön och driftekonomin. Skadeteknik arbetar med alla typer av ventilations­kanaler i alla typer av byggnader; från industri till skolor och bostäder.
Ventilationssanering
Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Rengörig av ventilation Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Ventilation


Thumbnail Image 1

Skadeteknik Sverige

Till kontakt

-Vår enhet i Närke-

Till kontakt

Vår enhet i Småland

Till kontakt

Vår enhet i Södermanland

Till kontakt

Vår enhet i Värmland

Till kontakt

Vår enhet i Östergötland

Till kontakt

Copyright © Skadeteknik Sverige AB.